RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020 AL SOCIETATII SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
1
RAPORT ANUAL 2020
CUPRINS PAGINA
Raportul Administratorilor 2 - 35
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB 36 - 42
Situația poziției financiare 43 - 44
Situatia rezultatului global 45 - 46
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 47
Situaţia fluxurilor de trezorerie 48 – 49
Note la situaţiile financiare 50 – 111
Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare 112
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
2
R A P O R T U L
ANUAL AL ADMINISTRATORILOR, CONFORM CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A
REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
ȘI A ORDINULUI MFP NR.2844/12.12.2016 PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR INCHEIAT LA
31.12.2020
Data raportului: 25 februarie 2021
- Denumirea Societăţii: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;
- Sediul social : Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;
- Număr de telefon, fax:0252/362399 0252/360648;
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:RO 1614734;
- Numărul de ordine in Registrul Comerţului: J25/150/03.04.1991;
- Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : este o societate ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementata, respectiv este listată la Bursa de Valori Bucureşti, simbol: SNO
- Capitalul social subscris si vărsat: 28.557.297,5 lei
- Clasa , tipul , numărul şi principalele valori caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 11.422.919 acţiuni comune, nominative, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este înregistrată la ASF Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare cu Certificatul nr.111/02.03.1998, actualizat la data de 06.10.2008, în urma înregistrării majorării capitalului social, ca efect al fuziunii.
Image should be here
Image should be here
ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail:
mircea.sperdea @snorsova.ro
;
marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova
Image should be here
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
3
1. ANALIZA ACTIVITAŢII SOCIETĂŢII
1.1. Descrierea activităţii de bază a societăţii
a) Descrierea activității de bază a companiei
Societatea "Șantierul Naval Orșova" S.A. are ca obiect principal de activitate construcţia de nave fluviale (cod CAEN rev.2: 3011 „Construcţia de nave şi structuri plutitoare”). Această activitate a deținut un procent 92,38% din cifra de afaceri a anului 2020, navele construite fiind destinate în exclusivitate livrărilor intracomunitare.
Desi în ultimii ani, la sucursala Agigea, activitatea care a contribuit în cea mai mare măsură la cifra de afaceri a fost aceea de închiriere a navelor, în special nave tip șalande, in anul 2020 activitatea cu pondere mare in cifra de afaceri a sucursalei a fost cea de reparații nave fluviale/maritime( 58,49%). Cifra de afaceri realizată de sucursală a cunoscut o scadere față de anul precedent, cu 54,24%, ceea ce a făcut ca și ponderea ei în total cifră de afaceri să scada cu 9% (de la 15,6% în anul 2019 la 6,6% în anul 2020).
b) Precizarea datei de înfiinţare a Societăţii Santierul Naval Orsova SA
Societatea a fost înfiinţată în baza H.G. nr.19/10.01.1991, prin transformarea si preluarea patrimoniului fostului Şantier Naval Orşova, din subordinea Ministerului Transportului şi Telecomunicaţiilor.
Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/150/1991.
In anul 1998, prin vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de fostul FPS compania a devenit o societate cu capital integral privat, autohton si străin.
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sau ale societăților controlate in timpul exercițiului financiar
În anul 2020 nu au fost înregistrate astfel de evenimente.
Singura operaţiune de fuziune, de la înființarea societății si până in prezent, a avut loc în anul 2008. Este vorba de o fuziune prin absorbție: Societatea Şantierul Naval Orşova SA, jud. Mehedinţi fiind societatea absorbantă şi societatea Servicii Construcţii Maritime SA Agigea, jud. Constanţa, fiind societatea absorbită. In urma acestei fuziuni sediul principal al societăţii a rămas la Orşova, iar fosta societate de la Agigea a devenit sucursală a societatii Şantierul Naval Orşova SA. Cu această ocazie capitalul social al companiei a crescut de la 21.643.150 lei la 28.557.297,5 lei, iar numărul de acțiuni a crescut de la 8.657.260 la 11.422.919, fiecare acțiune având valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune. De la fuziune şi până la data prezentului raport, capitalul social și numărul de acțiuni au rămas nemodificate.
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active:
Achiziţiile şi înstrăinările de active sunt descrise la punctul 4.4 din acest raport, precum şi în NOTE la situaţiile financiare ale anului 2020, care sunt atașate prezentului raport.
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
4
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii:
1.1.1. Elemente de evaluare generală pe perioada analizată (an 2020):
venituri totale 73.660.173 lei
din care sucursala Agigea 4.889.418 lei
costuri totale 68.614.757 lei
din care sucursala Agigea 6.501.961 lei
profit brut, din care: 5.045.416 lei
sucursala Agigea -1.612.543 lei
sediul din Orșova 6.657.959 lei
cotă de piață deținută:
producția realizată la sediul principal se adresează segmentului de piață al navelor fluviale intracomunitar, unde apreciem că societatea deține o cotă de cca. 1 - 2%
închirierea navelor (șalande) de la sucursală a fost realizată în special în afara spațiului intracomunitar, unde cota de piață este de sub 1%
disponibilitățile existente în conturile societății la 31.12.2020, totalizau 34.682.882 lei, din care:
5.154.290 lei în contul de lei
29.514.514 lei în conturile de valută
8.802 lei, în casă
5.276 lei alte valori, în casă
Principalele caracteristici ale anului 2020, comparativ cu ultimii ani, ar putea fi sintetizate pe scurt prin:
Menținerea cererii scăzute pe segmentul de nave fluviale, pe care societatea noastră activează; chiar dacă s-a resimțit o creștere a prețurilor de vânzare a navelor, aceasta a fost ca o consecință a creșterii prețurilor materiilor prime și materialelor pe de o parte, iar pe de altă parte a serviciilor. Societatea a reușit chiar și în aceste condiții aibă acoperită întreaga capacitate de productie pe anul 2020 și să mențină un nivel de rentabilitate ridicat, chiar mai bun decât în anul precedent.
O scadere a activității de la Sucursala Agigea comparativ cu anul precedent, pe de o parte ca urmare inchiererii doar in primele trei luni ale anului a celor 5 nave, tip șalande, pe care societatea le deține la această subunitate.Acest lucru s-a reflectat și in veniturile operationale realizate de sucursală, care au cunoscut o scadere cu 54,24% fată de anul trecut, așa cum am arătat.
Numele bun pe care compania îl are pe piața constructorilor din Europa, a contribuit în bună măsură la obținerea de comenzi noi.
Activitatea anului 2020 s-a desfasurat in contextul epidemiologic datorat pandemiei de COVID-19.
In perioada 31.08.2020-30.10.2020 societatea a facut obiectul unei inspectii fiscale extinse, avand ca obiective principale urmatoarele:
- verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea bazei de impozitare si a obligatiilor fiscale principale privind:
a) Taxa pe valoarea adaugata- in perioada 01.01.2015-30.06.2020
b) Impozitul pe profit- in perioada 01.01.2015-31.12.2019
c) Impozitul specific- in perioada 01.01.2017-31.12.2019;
- verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile;
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
5
- verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, daca au prezentat interes pentru aplicarea legislatiei contabile si fiscale;
Urmare acestui control, societatea a inregistrat din corectarea erorilor contabile suma de 35.406 lei si fiind vorba de anii precedenți , se regăseste la finele anului 2020 în debitul contului 1174 “Rezultatul reprtat provenit din corectarea erorilor contabile”.Această sumă urmeaza fie luată în discuție pentru a fi suportată din profitul anului curent sau al exercițiilor următoare.
Mai multe informaţii şi comentarii în legătură cu aceşti indicatori și cu activitatea societății sunt prezentate la punctul 4 din prezentul raport şi în NOTE la situaţiile financiare, care sunt atașate prezentului raport.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii.
Obiectul de activitate al companiei este diversificat, cele două sedii având roluri diferite, dar complementare, în atingerea obiectivelor. Astfel, activităţile derulate cuprind: construcţia și livrarea intracomunitară a navelor fluviale (sediul din Orșova), inchirierea șalandelor proprii în spaţiul intra și extracomunitar și reparaţii de nave care aparţin terţilor (sucursala Agigea). Pentru construcția de nave, compania dispune de dotările tehnice și de specialiștii necesari pentru acest gen de construcții. Sistemul de organizare, cultura tehnică, dotările, fluxurile tehnologice specifice construcţiei de nave, permit, așadar, executarea și livrarea de nave fluviale și maritime de diverse tipuri și complexitate sporită.
Șantierul Naval Orșova pune la dispoziţia clienţilor o gamă largă de produse. În prezent, este posibilă construcţia oricarui tip de navă fluvială de transport mărfuri (containere, tancuri de transport combustibil, produse chimice, alimentare, farmaceutice), dar și realizarea de nave costiere și nave destinate transportului pasagerilor.
Conducerea companiei a manifestat și manifestă o preocupare continuă pentru modernizarea proceselor de producție, prin achiziționarea celor mai moderne utilaje specifice domeniului naval. Conștientizând faptul societatea trebuie se mențină la un nivel de dotare corespunzător cerințelor actuale, au fost realizate investiții majore pentru achiziţionarea de maşini, utilaje, aparatură modernă si instalații de lucru destinate construcţiei de nave fluviale. Au fost efectuate cursuri de calificare și de selectare a salariaţilor, schimburi de experienţă în țară și în străinătate, dar și acțiuni de modernizare a echipamentelor deja existente, atât la sediul din Orșova, cât și la sucursala din Agigea. De asemenea, au fost importate utilaje competitive specifice şantierelor navale (macarale electrice de 80+25to, maşini de debitat tabla cu comandă numerică, echipamente de sablare/vopsire, surse de sudură în mediu protector de gaze) și echipamente IT, împreună cu licenţele şi programele necesare unei bune funcţionări.
Dacă în anii 2013 și 2014 a fost efectuată lucrarea de modernizare și mărire a capacității de ridicare și lansare a calei de la Orșova, în prezent este în faza de finalizare proiectul de reparare și modernizare a calei de lansare de la Agigea, operațiune începută în urmă cu 3 ani și care urmează a se finaliza în anul 2021 (inițial această acțiune trebuia se finalizeze în anul 2019, dar acest lucru nu s-a realizat datorită unor factori obiectivi ce se referă la livrarea cu întârziere a celor 14 cărucioare pană noi, care urmează le înlocuiască pe cele vechi, respectiv a blocarii calei cu cel de-al doilea costier ).
In anul 2020, pentru sediul principal din Orșova, au fost achizitionate mai multe echipamente de sudura performante, automate, o macara Portal 5 to, instalatii radiologice si defectoscop ultrasonic, pene de reglaj si carucioare Mogy, echipamente IT. De asemenea a continuat procesul de reparare și modernizare a auto- macaralelor MDK 50 to, motostivuitoare și alte instalații de transport și ridicat.
La sucursala Agigea a fost continuată acțiunea de reparare și modernizare a calei de lansare, au fost puse in fuctiune 5 carucioare pana, a fost achiziționat un aparat de taiat cu plasma si o pompa F11.
Colaborarea îndelungată și fructuoasă cu parteneri din Olanda poate fi pusă pe seama faptului societatea a căutat, în mod cu totul special, satisfacerea exigenţelor acestora, prin atingerea cu rigurozitate a
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
6
standardelor de calitate impuse. O atenţie deosebită este acordată executării finisajelor, în special in zonele estetice.
Sistemul de asigurare a calităţii implementat este capabil sa facă față la cele mai moderne cerinţe, societatea fiind certificată de LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE ; Societatea a obtinut in cursul anului 2019 si Certificarea Sistemului de Calitate in conformitate cu noul standard DIN ISO 9001:2015 (certificatul cu nr.10186440 domeniul ”Constructia si repararea navelor si barcilor”).
Santierul Naval Orsova SA dispune de:
Manualul calitatii – revizia 4/12.01.2015
Proceduri – Controlul Documentelor – revizia 1/03.03.2011
- Controlul inregistrarilor – revizia 1/27.05.2014
- Controlul produsului neconform – revizia 2/12.01.2018
- Actiuni corective – revizia 2/12.01.2015
- Actiuni preventive – revizia 2/12.01.2015
Instructiuni de lucru Receptia materialelor/produselor aprovizionate
- Eliberarea lor din magazii - revizia 1/13.10.2012
- Controlul produsului furnizat de client – revizia 1/13.01.2012
- Mentenanta echipamentului din dotare – revizia 1/08.11.2012
Șantierul Naval Orșova beneficiază de o conjunctură favorabilă, premisă a unei dezvoltări durabile, din următoarele considerente:
-amplasarea geografică este avantajoasă, atât în cazul sediului din Orșova (oraș situat pe malul Dunării), cât și în cel al sucursalei din Agigea (în portul Constanţa);
-posibilităţile de adaptare la cerinţele pieţei sunt crescute, statutul de șantier naval de mărime mijlocie deschizând perspectiva diversificării afacerii;
-poluarea se încadrează în limite normale (poluarea nu constituie un factor perturbator);
-ponderea livrărilor și prestaţiilor externe este de peste 95% din cifra de afaceri;
-societatea dispune de personal calificat, în acord cu cerinţele procesului tehnologic; remarcăm totuși că se constată tendinţa creșterii vârstei medii a angajaţilor;
-dotarea cu mijloace fixe specifice se situează la un nivel rezonabil (comparabil cu al altor șantiere care activează pe același segment); în această direcţie, compania a demarat, cu mulţi ani în urmă, un program de investiţii care a vizat, pe de o parte, creşterea ponderii mijloacelor fixe active, iar pe de altă parte, înlocuirea mijloacelor de producţie cu grad de uzură fizică și morală ridicat cu altele mult mai performante, susceptibile asigure o productivitate superioară; prin această strategie s-a urmărit creşterea flexibilităţii și randamentului mijloacelor fixe și aducerea lor la un nivel tehnic și tehnologic care permită realizarea unor produse ce corespund standardelor impuse de clienţii externi;
-comercializarea navelor presupune încheierea de contracte directe cu șantierele navale care armează corpurile de navă sau cu navigatorii europeni;
-clientela stabilă, compusă din firme care aparţin spaţiului intracomunitar (Olanda, Austria, Germania, Belgia);
In anul 2020 nu au fost modificări majore în ceea ce privește cererea de nave maritime/fluviale noi, aceasta fiind la un nivel mediu, iar cele mai recente informații de pe piața navelor arată situația actuala se va menține în anul 2021, dar și în următorii ani. Tocmai de aceea, consideram ca o strategie de viitor trebuie analizată realist, pentru a putea găsi în continuare - politici de preturi si de finanţare care sa asigure continuarea activităţii in condiţii de performanţă si competitivitate.
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
7
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materiale (surse indigene, surse import).
Anul 2020 nu a marcat modificări importante în ceea ce privește principalii furnizori de materii prime și materiale. La fel ca în anii trecuți, asigurarea bazei materiale s-a realizat în special de la furnizori din ţară certificați ISO, conform normelor și standardelor europene. Totuși, atunci când în urma analizelor comerciale raportul calitate preț a fost mai favorabil importului sau achizițiilor intracomunitare, compania a optat pentru această variantă; ne referim în special la tablă navală, tablă inox, țevi, profile. In ceea ce privește achizițiile intracomunitare este vorba, în principal, de acele materiale care nu se produc în țară sau pentru care clienții navelor contractate au impus un anumit standard de calitate; exemplificăm astfel de materiale: laminate și vopsele pentru nave fluviale/maritime. Transportul navelor în Germania/Olanda funcție de condițiile de predare din contractate, a fost realizat pe segmentul Orșova Regensburg si pe pe ruta Regensburg Rotterdam cu prestatori nerezidenți intracomunitari (DUWVAARTONDERNEMING JOSON BV OLANDA, CLASSIC CHARTER GMBH – GERMANIA, VIGILIA TRADING BV – OLANDA).
Existând o ritmicitate a aprovizionărilor, stocurile de materiale au fost în permanenţă la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activităţii, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricaţie din lipsă de materii prime și materiale.
Principalii furnizori de materii prime şi materiale, din ţară, în funcție de valoarea aprovizionărilor și de importanța acestora, au fost:
LIBERTY GALATI, care este noua denumire a ARCELOR MITTAL STEEL Galaţi, care si-a schimbat titulatura ca urmare a schimbării acționariatului care deține controlul companiei : pentru tablă mijlocie şi groasă;
DUCTIL Buzău: consumabile sudură;
LINDE GAZ Timişoara: pentru gaze tehnice;
S.C. PENTAGON SRL TECUCI: pentru pietre polizor;
NIMFA COM SRL BUC.: ţevi şi diverse profile;
MAIRON S.A. GALATI diverse profile;
COS SA TARGOVISTE profile şi laminate;
TRIVALENT RM.VALCEA tevi si diverse profile
NORDEX TG.JIU manusi si ecrane protectie,filtre,
EURONERA DISTRIBUTION manusi, viziere, ochelari protectie, filtre
Dintre furnizorii externi de materiale, amintim pe cei mai importanți:
JULIUS HANDELS GMBh din Austria, pentru profile şi ţevi
MET INVEST din Ucraina, pentru tablă navală
OZKAN DENIR
NELF MARINE PAINTS
Activitatea de subcontractare a unor operaţiuni specifice a continuat şi în anul 2020, dar la un nivel mai scazut decat cel din anul precedent. Aceste colaborări au fost necesare pentru buna desfășurare a activității, referindu-se la activitățile de vopsire nave, construcții metalice, componente echipamente nave, transport nave, etc. Dintre firmele colaboratoare mai importante enumerăm:
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
8
- MANELI SERV- pentru activitatea de vopsire nave
- GRIMEX SRL TARGU JIU- pentru componente echip. nave și constr. metalice;
- ELECTROSCOICA MAR SRL – pentru constructii metalice
- KRAFT SHIPBUILDING SRL Dr.Tr. Severin - pentru construcții metalice
- BERG BANAT - pentru zincare
1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare.
Cifra de afaceri, pe total, a cunoscut o crestere cu cca. 7,36% față de anul precedent. De mentionat ca veniturile din activitatea de constructii nave au fost in crestere cu cca.19,8%, in timp ce veniturile din activitatea de inchiriere a navelor au scazut cu cca 72% iar veniturile din activitatea de reparatii nave au cunoscut o scadere- cu 45,31% fata de anul 2019. Cifra de afaceri realizată a fost, în mod deosebit, pe seama livrărilor și prestațiilor externe: intra-comunitare pentru navele construite la Orșova și extra-comunitare pentru veniturile din închirierea navelor de la sucursala Agigea.
Toate cele 6 nave finalizate și livrate în anul 2020, de la Orșova, au fost destinate livrării pe piața vest- europeană, printre ele numarandu-se si o nava tip PASAGER construita in premiera de catre societate dar si primul costier din cele doua ce au facut obiectul litigiului cu firma VEKA.
Redam mai jos o situaţie comparativă pe ultimii trei ani, a livrărilor intracomunitare și în Romania, pe beneficiari, exprimate în procente din total livrări nave (conform IFRS 8):
CLIENT / BENEFICIAR
ANUL
2018
ANUL
2019
ANUL
2020
Rensen Driessen Shipbuilding B.V. (NL)
72,6%
71,63%
64,53%
VEKA Shipbuilding B.V. (NL)
-
-
18,32%
Vos Kaiser GmbH (DE)
-
12,27%
-
Vof Interceptor (NL)
-
-
17,15%
Zanen Shipbuilding B.V. (NL)
-
16,10%
-
Concordia Damen Shibuilding BV
27,4%
-
-
TOTAL
100%
100%
100%
Conform datelor de mai sus, firma Rensen Driessen a continuat și in anul 2020 dețină prima pozitie în ceea ce privește volumul livrărilor.
Condiţiile de plată contractuale, la toate aceste livrări, au fost asigurate fie prin acreditive irevocabile 100%, fie prin plata unor avansuri inițiale de până la 10% şi asigurarea diferenţei de plată prin acreditive.
La fel ca in anii trecuti, principala preocupare a Consiliului de administraţie și a conducerii executive, a fost și va rămâne aceea de a găsi soluții pentru ca încheierea contractelor comerciale se efectueze la prețuri care asigure desfășurarea în condiții de rentabilitate a activității și cu garantarea plății prețului prin acreditive irevocabile. Aceasta şi pentru faptul în noile condiţii externe se pot produce modificări rapide, neaşteptate, de la o zi la alta, pe piaţa pe care noi activăm.
In noile condiţii de piaţă, concurenţa în acest sector de activitate este destul de acerbă pentru majoritatea comenzilor vin din Comunitatea Europeană, iar partenerii de afaceri au devenit mai exigenţi în
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
9
ceea ce priveşte calitatea lucrărilor. Compania dispune de un nivel tehnic şi tehnologic care satisface aceste exigenţe şi considerăm că este capabilă să câştige şi alte contracte în raport cu concurenţa.
Principalii concurenţi ai societăţii la activitatea de construcţii şi reparaţii nave sunt, la fel ca anii trecuți:
- în ţară - toate şantierele navale
- la extern în special şantierele navale din China şi Coreea, iar apoi Polonia, Serbia, Turcia, Slovacia, Cehia şi Ucraina.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii
In cursul anului 2020 societatea s-a confruntat in mai mica masura cu un deficit de personal, iar toate demersurile întreprinse la nivelul conducerii executive de recrutarea de noi muncitori calificați în meseriile de sudor și lăcătuși au fost pentru inlocuirea celor plecati, in special prin pensionare . In ceea ce priveste personalul societatii, putem concluziona ca:
Pe de o parte se înregistrează un fenomen de îmbătrânire a personalului salariat care va continua și în perioada următoare;
Pe de altă parte se înregistrează o oarecare scădere a gradului de calificare a personalului angajat, în special la meseriile de bază (sudori și lăcătuși constructori) , fapt ce va atrage după sine externalizarea unor lucrări de construcții metalice în viitor, atâta timp cât nu există concurență la angajare;
Si nu în ultimul rând este vorba de o crestere a fluctuației forței de muncă
In anul 2020 numărul de personal a cunoscut o crestere, cu 5,06 %, comparativ cu anul 2019.
Numărul mediu de personal realizat pe întreg anul 2020 este de 374 salariaţi, faţă de 356 salariaţi realizat în anul precedent. Numărul efectiv la 31.12.2020 era de 376 angajaţi, din care 343 la sediul din Orşova şi 33 la Sucursala Agigea.
Din numărul total, pe sectoare de activitate la 31.12.2020, situaţia se prezintă astfel:
374 în activitatea industrială
1 în activitatea de cantină
1 in activitatea medicala
În structură, situaţia se prezintă astfel:
45 personal tehnic, economic, de specialitate şi administrativ, din care:
o 38 persoane la Orşova (din care 32 cu studii superioare);
o 7 la Agigea (din care 5 cu studii superioare).
6 maiştri, din care 6 la Orşova ;
325 muncitori, din care:
o 299 persoane la Orşova;
o 26 persoane la Agigea.
O altă grupare a structurii personalului, din punct de vedere al sexului, se prezintă astfel:
bărbaţi – 325 persoane (332 în anul anterior);
femei – 51 persoane (54 în anul anterior).
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
10
In cursul anului 2020 s-a inregistrat un numar de 49 salariați nou angajați si 53 ieșiri; acestia din urma au plecat prin: pensionări, desfaceri contracte de muncă pentru motive care tin de persoana salariatului, expirarea contractului individual de muncă și cu acordul părtilor, acesta din urma fiind cel mai des intalnit.
O preocupare permanentă a conducerii societății a fost aceea de perfecționare a personalului salariat, urmând ca această activitate aibă un caracter continuu și în perioada următoare, în conformitate cu prevederile din Codul Muncii.
La nivelul societăţii sunt constituite, legal, două sindicate.
Din total salariaţi, cca. 95% sunt membrii de sindicat, iar raporturile dintre administraţie şi salariaţi sunt bune.
Alte aspecte privind angajaţii/personalul societăţii, sunt prezentate in NOTE la situaţiile financiare, care fac parte integranta din prezentul raport.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază asupra mediului înconjurător
Politica de mediu a societatii Santierul Naval Orsova SA, ca totalitate a actiunilor, documentatiei sau programelor ce identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, este strans legata atat de politica economica a societatii, cat si de respectarea principiilor directivelor europene privind respectarea si protejarea mediului inconjurator (Directiva CE 2002/42/CE, Directiva SEA 2001/42/CE, Directiva Habitate 92/43/EC, Directiva 2004/35/CE privind raspunderea pentru daunele aduse mediului si Directiva DRM), in conditiile in care intreaga activitate a societatii se desfasoara intr-o arie protejata prin lege, in zona Parcului National “Portile de Fier”, axandu-se pe urmatoarele directii principale:
integrarea considerentelor de mediu in elaborarea si adoptarea planurilor si programelor societatii;
valorificarea superioara a resurselor primare de materii prime si energie cu efecte asupra minimizarii cantitatilor de deseuri, ape reziduale, poluanti din apa, aer si scaderea costurilor unitare pe tona de produs;
imbunatatirea continua a aspectelor de mediu, in special a celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, planului de actiuni (parte integranta a autorizatiei de mediu) avand stabilite tinte, obiective, termene si responsabilitati;
cresterea gradului de educatie in ceea ce priveste protectia mediului prin asigurarea cadrului organizatoric si de implementare a proiectelor privind evacuarea apelor uzate, depozitarea deseurilor (mai ales a celor periculoase), protectia solului;
respectarea legislatiei romane de mediu si alinierea la Directivele Uniunii Europene;
atenuarea impactului avut de activitatea principala a societatii asupra factorilor de mediu.
Societatea are in functiune un sistem de monitorizare a tuturor factorilor de mediu de catre autoritati si firme de specialitate, pe baza de contracte ferme.
Impactul asupra mediului prin activitatea de incalzire si furnizare de apa calda pentru angajatii societatii este nesemnificativ, data fiind trecerea în conservare începand cu data de 01.09.2010 a centralei termice. Incalzirea unitaţii noastre (a centrului administrativ si a vestiarelor) se face în prezent cu ajutorul a 8 (opt) centrale electrice pentru încalzire, cu puterea de 36 kw fiecare, şi una de 24 KW, de tip ROMSTAL EKCO.L1, iar pentru preparearea apei calde exista boilere electrice de capacitate mare.
Tot pe considerente de natura protejarii mediului inconjurator, in cea de a doua jumatate a anului 2019, s-a inceput modernizarea automacaralelor societatii, operatiune ce continua si in present, in vederea minimizarii impactului acestora asupra factorilor de mediu.
In cursul anului 2020 societatea a respectat intocmai obligatiile ce rezulta din Autorizaţia de Mediu nr. 21/27.02.2013, valabila pe o perioadă de 10 ani, până la data de 27.02.2023, indeplinind totodata si obligatia de automonitoring asupra apelor uzate evacuate si verificare a aquatoriului, activitati impuse in sarcina sa prin
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PE EXERCITIUL FINANCIAR 2020
11
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 144/11.05.2018 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.108/20.08.2020, nefiind semnalat nici un fel de eveniment cu impact negativ asupra mediului inconjurator (dovada actele de control ale reprezentantilor autoritatilor de mediu, nefiind dispusa nici o masura din partea acestora in cursul anului 2020).
1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
La fel ca în anii trecuți, în anul 2020 societate nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare și dezvoltare, iar pentru anul 2021 nu îşi propune efectuarea de astfel de cheltuieli, datorită faptului în continuare - proiectele tehnice ale navelor construite sunt furnizate, de regulă, de clienţi sau sunt utilizate proiectele pe care societatea le-a cumpărat în anii